Drukuj

Laudacja z okazji wręczenia Dyplomu

nadanego przez Metropolitę Przemysko-Warszawskiego Kościoła Greckokatolickiego,

Abpa Jana Martyniaka

państwu Danucie i Zbigniewowi Baszkowskim.

Pani Danuta Baszkowska, prezes Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „EFFATHA”, wniosła niewątpliwy wkład w promocję Kościoła greckokato­lic­kiego w Polsce, zwłaszcza na forum ekumenicznym, jako Kościoła „sui iuris”, czyli Kościoła samoistnego i niezależnego, któremu należą się te same prawa, co innym Kościołom działającym w Rzeczypospolitej Polskiej.

W szczególności jej zasługą jest:

1º – Zaangażowanie duchownych i świeckich grekokatolików do aktywnego udziału w comiesięcznych ekumenicznych nabożeństwach organizowanych od 10 lat przez Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania «EFFATHA», którego założycielką i prezesem jest Pani Danuta.

2º – Zaangażowanie kobiet greckokatolickich do prac w sekcji kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej. Sekcja ta od lat przygotowuje m. in. polskojęzyczne wersje nabożeństw Światowego Dnia Modlitwy (znanego wcześniej pod nazwą „Światowy Dzień Modlitwy Kobiet”). Od tego czasu w biuletynach ŚDM na całym świecie (bierze w nim udział ponad 170 krajów) znajduje się informacja, że w Polsce „do Krajowego Komitetu ŚDM wchodzą przedstawicielki Kościołów zrzeszonych w PRE oraz Kościoła Rzymskokatolickiego i Greckokatolickiego”. Kiedy w roku 2005 liturgię ŚDM przygotowywały kobiety z Polski, w biuletynie obok informacji o Kościołach działających w Polsce znalazła się obszerniejsza informacja także o Kościele Greckokatolickim.

3º – Pani Danuta długo i cierpliwie, z taktem ale i z uporem pracowała nad tym, żeby Kościół Greckokatolicki zaistniał jako odrębny i pełnoprawny Kościół „sui iuris” na europejskim forum, jakim są organizowane periodycznie mniej więcej co dwa lata Zjazdy Gnieźnieńskie. Początkowo napotykała na różne trudności z różnych stron, zarówno ze strony przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego ZG jak i niektórych środowisk ekumenicznych. Jednak jej takt, cierpliwość i nieustępliwość doprowadziły powoli do tego, iż na VIII Zjeździe Gnieźnieńskim w marcu 2010 roku delegacja Kościoła Greckokatolickiego została oficjalnie przywitana przez Przewodniczącego PRE, prawosławnego Arcybiskupa Jeremiasza. Kościół Greckokatolicki znalazł należne mu miejsce na forum Zjazdów Gnieźnieńskich.

4º – Nie można nie docenić zasługi Pani Danuty Baszkowskiej w tym, że przedstawiciele Kościoła Greckokatolickiego z Arcybiskupem Metropolitą Przemysko-Warszawskim na czele, zaczęli być zapraszani na równych prawach z przedstawicielami innych Kościołów przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na nabożeństwa ekumeniczne organizowane w styczniu każdego roku w kaplicy Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, a także na inne spotkania w tymże Pałacu. Jej wielki takt, zdolności dyplomatyczne i rozległe znajomości odegrały tu wielką rolę.

A wszystko to pani Danuta czyni bardzo dyskretnie, wręcz niezauważalnie, z jakiejś głębokiej potrzeby swego szerokiego serca, zawsze skromie pozostając w cieniu i ciesząc się ze wszystkiego, co dobrego mogła uczynić dla naszego Kościoła. Robiła to bezinteresownie narażając się niejednokrotnie na nieprzychylne uwagi, docinki, a czasem wręcz natrafiając na otwarty sprzeciw. Jednak nie ustępowała, pracując wytrwale nad tym, żeby sprawiedliwie traktowano wszystkie Kościoły, i bardzo jej zależało na tym, żeby nigdy nie pomijano wśród nich także Kościoła Greckokatolickiego, żeby na różnych spotkaniach, zjazdach, nabożeństwach, nasz Kościół był należycie reprezentowany, bo to mu się po prostu należy.

Wszystkie działania Pani Danuty nie byłyby możliwe w takim zakresie i z taką inten­sywno­ścią, gdyby nie otrzymywała zrozumienia i aktywnego wsparcia ze strony swego męża, Pana Zbigniewa Baszkowskiego, człowieka skromnego i cichego, który jednak zawsze ją wspiera, podtrzymuje, zastępuje w obowiązkach domowych, często pełni rolę kierowcy, sekretarza, fotografa, zaopatrzeniowca. Pan Zbigniew był organizatorem kilku wystaw, prezen­tujących poszczególne Kościoły i ich osiągnięcia, organizowanych przy okazji Zjazdów Gnieźnień­skich. Dały one możliwość przedstawienia szerokiej zjazdowej publiczności także Kościoła greckokatolickiego. Wszystko, co powyżej powiedziano, to tak naprawdę ich wspólne dzieło.

Nadmienić trzeba jeszcze, iż Państwo Baszkowscy wychowali czworo dzieci, a obecnie pomagają wychowywać ośmioro wnuków, w szczególności przejmując znaczną część obowiązków związanych z wychowaniem dzieci jednej z córek, od lat poważnie chorej. O ich działalności na rzecz ubogich, bezdomnych, samotnych matek czy innych potrzebujących już nie wspomnę, bo to wykracza poza ramy informacji o ich zasługach dla Kościoła Greckokatolic­kiego w naszym kraju. Skąd biorą siły do tego wszystkiego i jak im wystarcza na wszystko czasu – chyba tylko jeden Bóg to wie.

Na zakończenie dodam jeszcze tylko, że w lipcu 2010 roku małżeństwo Baszkowskich świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Dziękujemy Wam, drodzy Jubilaci, za Wasze dobre serca, tak szeroko otwarte dla wszystkich, w tym także dla grekokatolików. Niech wyrazem wdzięczności naszego Kościoła i jego zwierzchnika w Polsce, Ks. Arcybiskupa Metropolity Jana Martyniaka, będzie ten skromny Dyplom, który w jego imieniu przekazujemy wraz z osobistymi pozdrowieniami i życzeniami Bożego błogosławieństwa, które prosił przekazać.

Dziękując, jednocześnie życzymy dużo zdrowia, sił i wytrwałości w dalszej służbie dla dobra Kościoła Chrystusowego i wszystkich wspólnot kościelnych, które wyrastają z Chrystusowej Ewangelii, dla budowania mostów między tymi wspólnotami. Niech dobry Bóg błogosławi i obdarza wszelkimi łaskami Was, Waszych bliskich, nasze Kościoły i wszystkich, których obdarzacie dobrocią i życzliwością Waszych wielkich serc.

Szczęść Boże!