Bazylianie

W środę, 23.10 2013 roku w kościele Dzieciątka Jezus księży orionistów przy ul. Lindleya 12 odbyło się kolejne comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne organizowane przez Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha” we współpracy z Warszawskim Oddziałem Polskiej Rady Ekumenicznej i Prowincją Polską Zakonnego Zgromadzenia Orionistów. Nabożeństwu przewodniczył Ks. Bp Zbigniew Kamiński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Udział wzięli duchowni i świeccy przedstawiciele innych kościołów chrześcijańskich: Kościoła Rzymskokatolickiego, Ewangelicko-Reformowanego, Luterańskiego, Greckokatolickiego, Prawosławnego, Adwentystów, Starokatolickiego Mariawitów, Polskokatolickiego. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnił chór mieszany rzymskokatolickiej parafii św. Józefa Robotnika z Wołomina oraz organista Aleksander Zinicz.

Po modlitwie wstępnej, poprzedzonej głębokim duchowym wprowadzeniem Bpa Z. Kamińskiego, modlitewnym wspomnieniu dwóch zmarłych w ostatnim czasie ekumenistów, nastąpiły czytania Słowa Bożego powiązane z motywem przewodnim nabożeństwa – dialog i pojednanie. Były to perykopy z ksiąg: Jeremiasza 31, 31-34; Psalm 15; 2 listu św. Pawła do Koryntian 5,17-21 i Ewangelii wg św. Łukasza 15,11-32. To ostatnie czytanie – Ewangelię – głębokim barytonem odśpiewał diakon z Kościoła Prawosławnego. Śpiew perykop Pisma Świętego podczas nabożeństw ekumenicznych zdarza się bardzo rzadko.

Po czytaniach ks. prał. dr J. Górzyński z Kurii Metropolitalnej Warszawskiej (rzymskokatolickiej) mówił o „Dziedzińcu Dialogu”, który miał miejsce w Warszawie w połowie października, zaś ks. I. Lukas, Dyrektor Biura Polskiej Rady Ekumenicznej omówił konferencję „Pojednanie w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowe wyzwania”, zorganizowaną przez PRE na początku tego miesiąca.

Ks. I. Lukas bardzo rzetelnie omówił przebieg tej konferencji, akcentując problemy, które zostały na niej uwypuklone, rozbieżności w podejściu do problemu strony ukraińskiej i polskiej. Mocno podkreślił ważną rolę Kościołów w procesie pojednania polsko-ukraińskiego. Zwrócił uwagę na wypowiedź, że Kościół Greckokatolicki z trudem toruje sobie drogę do pełnego udziału w dialogu ekumenicznym, zauważając, że niełatwo było mówić o tym otwarcie podczas konferencji, jednocześnie podkreślił, że tenże Kościół wnosi bardzo wiele do polsko-ukraińskiego dialogu i procesu zbliżenia pomiędzy naszymi narodami akcentując m. in. inicjatywę spotkań trans granicznych organizowanych od kilku już lat przez Fundację Kultury Pogranicza księdza Stefana Batrucha.

Po tym wystąpieniu przedstawiciel Kościoła Greckokatolickiego, o. Piotr Kuszka OSBM, odczytał modlitwę o pojednanie i pokój. Jej tekst zamieszczamy osobno w dziale „Artykuły” (Статті).

Nabożeństwo zakończyło wspólne odmówienie modlitwy „Ojcze nasz” i błogosławieństwo.