Понеділок, 20 березня 2017, 12:06

Літургійні піснеспіви

Літургія св. Василія Великого

Тропар (г.6):Áнгельські сили на грóбі Твоїм,* і сторожí омертвíли;* Марíя ж стояла при грóбі,* шукáючи пречистого тíла Твогó.* Полонив Ти ад і, не перемóжений від нього,* зустрíв Ти Діву, дарýючи життя.* Воскрéслий з мéртвих, Гóсподи, слáва Тобí!

Тропар Хреста (г.1):Спаси, Гóсподи, людéй Твоїх* і благослови спадкоємство Твоє!* Дай перемóгу благовíрному нарóдові над супротивниками* і хрестóм Твоїм охорони люд Твій.

Слава і нині: Кондак Хреста (г.7):Вже не стережé едéмських брам збрóя вогнéнна,* бо вони злучилися у преслáвному союзі – хрéсному дéреві;* смéртне жалó й áдова перемóга знищені.* Ти бо, Спáсе мій, з’явився,* промóвивши тим, що в áді:* Увійдíть знóву до рáю!

Замість Трисвятого:Хрестý Твоєму поклоняємось, Владико, і святéє воскресíння Твоє слáвим.

Прокімен (г.6):Спаси, Гóсподи, людéй Твоїх і благослови спадкоємство Твоє (Пс.28,9).

Стих:До Тéбе, Гóсподи, взивáтиму; Бóже мій, не відвертáйсь мóвчки від мéне. (Пс.28,1).

Алилуя: Пом’яни Свою громáду, якý Ти придбáв Собí здáвна.

Стих:Бог же Цар наш предвічний, вчинив спасіння посеред землі.

Замість «Достойно»:Тобóю, Благодáтна, радíє все творíння:* áнгельський хор і людський рід.* Святий храме і раю духовний, похвало дів!* З Тéбе Бог воплотився і став хлоп’ятком – предвíчний Бог наш.* Твоє бо лóно Він учинив Своїм престóлом, простóрішим від небéс.* Тобóю, Благодáтна, радíє все творíння. Слáва Тобí!

Причасний:Яви нам свíтло лиця Твогó, Гóсподи.Алилýя.

Субота, 11 березня 2017, 22:24

Літургійні піснеспіви

Літургія св. Василія Великого

Тропар (г.5): Рівнобезначáльне з Отцéм і Дýхом Слóво,* що від Дíви народилося на спасíння нáше,* прослáвмо, вíр­ні, і поклонíмся,* бо Вонó благозвóлило тíлом зійти на хрест* і смерть перетерпíти і воскресити помéрлих* слá­в­ним воск­ре­сí­нням Своїм.

Слава: Кондак (г.4):Час пóдвигу тепéр настáв, суд при двé­рях*. Томý візьмíмось до пóсту* і принесíм сльóзи жа­лю з милостинями, взивáючи:* Бíльше гріхíв нáших, як пі­с­­кý морськóго,* – алé прости, Твóрче всіх,* щоб і нам при­й­­няти нетлíнні вінки.

І нині: Богородичний (г.4): Йоаким і Áнна нарóдженням Твоїм, Пречиста,* з неслáви бездíтності,* Адáм же і Єва від тлíння смéрті визволилися.* Звíльнений від вини за грі­хи, Твій нарóд святкýє, взивáючи:* Неплíдна нарóджує Бо­го­­рóдицю* і кормительку Життя нáшого.

Прокімен (г.5): Ти, Гóсподи, збережéш нас і захистиш нас від рóду цьогó і повíк (Пс.12,8).

Стих: Спаси менé, Гóсподи, бо не стáло прáведного (Пс.12,2).

Алилуя: Вислухає тебé Госпóдь у день печáлі, захистить тебé ім’я Бóга Якова (Пс.20,2).

Стих: Гóсподи, спаси царя і вислухай нас, коли бýдемо взивáти до Тéбе(Пс.20,10).

Замість “Достойно”:Тобóю, Благодáтна, радíє все тво­рí­ння:* áнгельський хор і людський рід.* Святий храме і раю духовний, похвало дів!* З Тéбе Бог воплотився і став хло­п’ятком – предвíчний Бог наш.* Твоє бо лóно Він учи­нив Своїм престóлом, простóрішим від небéс.* Тобóю, Бла­­годáтна, радíє все творíння. Слáва Тобí!

Причасний: Хвалíте Гóспода з небéс, хвалíте Йогó на висóтах (Пс.148,1). Алилýя, тричі.

Неділя, 05 березня 2017, 08:11

Літургійні піснеспіви

Тропар (г.4):Свíтлу про воскресíння рóзповідь від áнгела почýвши* і від прáдідного зáсуду звільнившись,* Госпóдні учениці, радíючи, казáли апóстолам:* Здóлана смерть, воскрéс Христóс Бог,* що дає свíтові велику милість.

Тропар (г.2):Пречистому óбразові Твоєму поклоняємося, Благий,* прóсячи відпýщення гріхíв нáших, Христе Бóже;* бо Ти добровíльно звóлив вийти тíлом на хрест,* щоб вибавити тих, що їх Ти створив, від невóлі ворóжої.* Томý вдячно співáємо Тобí:* Ти рáдістю напóвнив усé, Спáсе наш, що прийшóв спасти світ.

Слава і нині: Кондак (г.8):Неосяжне Слóво Отця,* прийнявши від Тéбе, Богорóдице, людську прирóду,* стáло досяжним і, привернýвши до пéрвісного стáну осквéрнений óбраз,* з’єднáло йогó з божéственною красóю.* Визнаючи спасíння,* дíлом і слóвом ми це виявляємо.

Прокімен (г.4):Благословéнний Ти, Гóсподи, Бóже отцíв нáших,* і хвáльне, і прослáвлене ім’я Твоє навíки.

Стих: Бо прáведний єси в усьóму, що сотворив Ти нам.

Алилуя: Мойсéй і Арóн між Йогó свящéниками, і Самуїл між тими, що Йогó ім’я прикликáють.

Стих:Взивáли до Гóспода, і Він вислухав їх.

Замість “Достойно”: Тобóю, Благодáтна, радíє все творíння:* áнгельський хор і людський рід.* Святий храме і раю духовний, похвало дів!* З Тéбе Бог воплотився і став хлоп’ятком – предвíчний Бог наш.* Твоє бо лóно Він учинив Своїм престóлом, простóрішим від небéс.* Тобóю, Благодáтна, радíє все творíння. Слáва Тобí!

Причасний: Хвалíте Гóспода з небéс, хвалíте Йогó на висóтах.

Другий: Радуйтеся праведні у Господі, правим належить похвала. Алилýя.

Неділя, 05 березня 2017, 08:08

Літургійні піснеспіви
Тропар (г.3): Нехáй веселяться небéсні, нехáй рáдуються земляни,* бо показáв влáду рукóю Своєю Госпóдь.* Він смéртю смерть подолáв,* пéрвістком з-пóміж мéртвих став,* визволив нас із глибин áду,* і подáв свíтові велику милість.
Слава: Кондак (г.6) Премýдрості настáвниче, рóзуму подáтелю,* немýдрих порáднику і вбóгих захиснику!* Укріпи і врозуми сéрце нáше, Владико.* Ти дай нам слóво, вітцíвське Слóво,* щоб невпинно взивáти до Тéбе:* “Помилуй нас, грíшних!”
І нині: Богородичний (г.6) Застýпнице християн бездогáнна,* Посерéднице до Творця незамíнна,* не погорди молíнням грíшних, але випереди, як Благá, з пóміччю нам,* що вíрно Тобí співáємо.* Поспішись на молитву і скóро прийди на молíння,* заступáючи повсякчáс, Богорóдице, тих,
що Тебé почитáють.
Прокімен (г.8): Помолíться і хвалý віддáйте Господéві, Бóгу нáшому (Пс.76,12).
Стих: Відóмий Бог у Юдéї, в Ізрáїлі велике ім’я Йогó .
Алилуя: Дóбре вонó – прославляти Гóспода, і співáти Твоєму íмені, Всевишній (Пс.92,2).
Стих: Звіщáти врáнці Твою милість, нóчами – Твою вíрність (Пс.92,3).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах. Алилуя, тричі.

Неділя, 05 березня 2017, 08:00

Літургійні піснеспіви

Тропар (г.1): Хоч запечáтали кáмінь юдéї* і вóїни стерегли пречисте тíло Твоє,* воскрéс Ти, Спáсе, на трéтій день,* дарýючи життя свíтові.* Томý сили небéсні взивáли до Тéбе, Життєдáвче:* Слáва воскресíнню Твоєму, Христе,* слáва цáрству Твоєму,* слáва провидíнню Твоєму, єдиний Чоловіколюбче!

Тропар Святителям (г.4):Як рівноапóстольні і все­лéнної вчителí,* молíть Владику всіх, щоб мир дарувáв вселéнній* і дýшам нáшим велику милість.

Слава: Кондак (г.3):Віддалились ми безýмно від Отцéвої слáви,* у безчéсті розтрáтивши багáтство, якé Ти передáв нам.* Тим-то словáми блýдного сина взивáємо:* Згрішили ми пéред Тобóю, Óтче щéдрий!* Прийми нас, розкáяних,* і вчини наємниками своїми.

І нині: Богородичний (г.3): Дíва сьогóдні стоїть пéред нáми у хрáмі* та з хóрами святих невидимо за нас мóлиться Бóгу.* Áнгели з архиєрéями поклоняються, апóстоли ж з прорóками рáдуються,* бо за нас благáє Богорóдиця споконвíчного Бóга.

Прокімен (г.1): Милість Твоя, Гóсподи, хай бýде над нáми, бо ми надíялись на Тéбе.

Стих: Рáдуйтеся, прáведні, в Гóсподі, прáвим налéжить похвалá.

Алилуя: Бог, що дає відплáту менí, і покорив нарóди менí.

Стих: Ти, що звеличуєш спасíння царя, і даєш милість помáзаннику Своєму Давидові і рóдові йогó повíки.

Причасний: Хвалíте Гóспода з небéс, хвалíте Йогó на висóтах. Алилýя, тричі.